យើងជានរណា?

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយមានបេសកកម្មផ្ដល់នូវ​ ឱកាសសិក្សាវគ្គជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពកុមារ យុវជន និង មនុស្សពេញវ័យ។ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ មានគោលបំណងក្នុងការរៀបចំអភិវឌ្ឍន៍ ធនធានមនុស្ស ​​​​​ និង សហគមន៍ឲ្យកាន់តែ ប្រសើរឡើង និងរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា ជាច្រើន ដើម្បីជាដំណោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍ទាំងមូល។

ស្ថិតិនៃចំនួនសិស្សតាមថ្នាក់

 • English class
  ភាសាអង់គ្លេស

  ៧៥​ នាក់

 • Computer class
  មូលដ្ឋានកុំព្យូទ័រ

  ៣៥ នាក់

 • Graphic design
  ក្រាហ្វិកឌីហ្សាញ

  ២៥ នាក់

 • Sewing class
  កាត់ដេរ

  ១០ នាក់

សកម្មភាពផ្សេងៗ និងការជូនដំណឹងថ្មីៗ

សកម្មភាពក្នុងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិត នាថ្ងៃដំបូងនៃវគ្គសិក្សាថ្មី

សកម្មភាពក្នុងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិត នាថ្ងៃដំបូងនៃវគ្គសិក្សាថ្មី

សកម្មភាពសិស្សប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិត និងសកម្មភាពសិស្សក្រោយបញ្ចប់ការប្រឡង

សកម្មភាពជួបជុំ និងធ្វើបទបង្ហាញពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់CDC

សកម្មភាពជួបជុំ និងធ្វើបទបង្ហាញពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍(CDC) ក្នុងគម្រោងការរៀបចំថ្នាក់រៀន សម្រាប់ទទួលសិស្ស-និស្សិតក្នុងវគ្គសិក…

សកម្មភាពសិក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានកាត់ដេរ វេនថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង ៨:០០ ដល់ ១១:០០ នាទីព្រឹក

ហេតុអ្វីបានជាកុំព្យូទ័រមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង?

ហេតុអ្វីបានជាកុំព្យូទ័រមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង? …

ដៃគូសហការ

Construction of New Highway
partnership